top of page

מעבדה לפוטוקטליזה

המחקר בקבוצה מתמקד בפוטוקטליזה ותופעות פוטו-כימיות ופוטו-פיסיקליות נלוות בממד הננומטרי.

 

 

פוטוקטליזה הינו תחום מחקר שמושך תשומת לב רבה בעולם המדעי בעשורים האחרונים בשל הפוטנציאל הרב הגלום בשיטה, הן ככלי להמרת אנרגיה סולרית ליצירת אנרגיה כימית ודלקים והן לקידום נושאים סביבתיים אחרים כגון טיהור מי שפכים. למרות העניין הרב בתהליכים, טרם נמצא חומר יעיל המתאים לשימוש עולמי. יתרה מזאת, הבנתנו את המנגנון והדינאמיקה של תהליכי מעבר נשאי מטען מושרי אור, המשפיעים ישירות על יעילות התהליך, לוקה בחסר. העדר אמצעים לשליטה מבוקרת על החומרים ואפיונם הגביל את המחקר שנעשה עד כה בתחום ושיווה לו אופי אמפירי. עובדה זו פגעה ביכולתנו להתמודד עם האתגרים השונים בבחירת חומר מתאים ויכולתנו לתכנן קטליזאטורים מתקדמים באופן מושכל.

 

המחקר במעבדתנו משלב את הטכניקות המתקדמות ביותר לסינטזה קולואידית עם שיטה חדשנית לגידול פוטוכימי ממוקד. שילוב זה מקדם משמעותית את האמצעים לתכנון והפקת פוטוקטליזטורים וצפוי לפרוץ דרך באשר ליכולתנו להשיג דור חדש ומשופר של חומרים מרוכבים ננומטרים. המאמץ הסינטטי מלווה באפיון הפעילות הפוטוקטליטית של חומרים חדשניים אלו תוך הדגמת הפעילות עבור ריאקציה נבחרת כדוגמת פיצול מים. כמו כן, המעבדה מפתחת ובוחנת שיטות אפיון בזמן אמת ברמת החלקיק הבודד. שיטות אלו יאפשרו גישה למידע שימושי ורב ערך, הקשור בהליכים דינמיים או נוגע להטרוגניות הדוגמה, מידע אשר אובד בדרכי איפיון קונבנציונליות הבוחנות אוסף רב של חלקיקים ומתמקדות בממוצעים. טכניקות אלו משמשות פלטפורמה לערוצי מחקר בסיסי מרתקים ומגוונים.

bottom of page